ANBI

Contactgegevens Heemkundekring De Drie Heerlijkheden

Heemkundekring De Drie Heerlijkheden is een door de Belastingdienst geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (Status: Culturele ANBI) onder registratie (RSIN): 8129.57.702.

Bezoekadres: Tiggeltsebergstraat 3, 4891 TC  Rijsbergen
Correspondentieadres: Oranjestraat 46, 4891 XP  Rijsbergen
Tel: 076 – 596 82 40
E-mail: dedrieheerlijkheden@gmail.com
KVK 40282905
Bankrekening: NL73RABO0145356345

Beloningsbeleid

Heemkundekring De Drie Heerlijkheden is een vrijwilligersorganisatie. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie aantoonbaar gemaakte kosten.

Statutaire doelstellingen

Samengevat is het statutaire doel van de vereniging:
Het verzamelen, documenteren en bevorderen van kennis van de eigen leefomgeving en het doorgeven daarvan aan anderen, teneinde een zo breed mogelijke belangstelling te wekken voor de lokale en regionale woonomgeving in al haar facetten, nu en in het verleden.
De laatst opgemaakte statuten zijn van 7 juni 2013 en opgemaakt door notaris M.A.W. Rombouts te Zundert.

Beleidsplan

Het beleid van de vereniging is als volgt samen te vatten.
Overeenkomstig het in de statuten vastgelegde doel van de vereniging, is het beleid gericht om de historie van de gemeente Zundert voor een breed publiek te ontsluiten en toegankelijk te maken. Dit wordt gerealiseerd door:
1. Het op schrift vastleggen en aan de gemeenschap ter beschikking stellen van onderzoekingen en studies in de vorm van publicaties, verhalen en foto’s, teneinde de opbrengsten daarvan te kunnen doorgeven aan volgende generaties.
2. Het documenteren en digitaal toegankelijk maken van verzamelde foto’s, bidprentjes, boeken, kranten en kennis ten behoeve van geïnteresseerden in en buiten de heemkundekring.
3. Het organiseren van lezingen en excursies voor leden en buitenstaanders.
4. Het verstrekken van adviezen aan gemeente en andere belanghebbenden inzake heemkundige en archeologische aspecten op het terrein van landschaps- en cultuurbehoud en het bodemarchief binnen de gemeente Zundert.
5. Wedijveren voor behoud en beschermen van waardevolle historische, monumentale en cultuurhistorische panden en objecten die beeldbepalend en ondersteunend zijn in de gemeente.
6. Het aanleggen van collecties van in de vorm van een bibliotheek, foto- en filmcollecties.
7. Het onderhouden van contacten met omliggende heemkundekringen en verwante instanties.
8. Het publiceren van stambomen van specifieke families uit de gemeente Zundert waarbij de privacyregels in acht worden genomen.
9. Het uitgeven van een eigen periodiek, waarin studies en onderzoekingen gepubliceerd kunnen worden.
10. Het onderhouden van een website / pagina’s op sociale media, waarin wordt getracht zichzelf te profileren naar buiten en anderen in de gelegenheid te stellen informatie te verkrijgen.
11. Het bieden van facilitaire mogelijkheden aan leden van werkgroepen die zich met onderzoek op heemkundig terrein bezig houden.
12. Het verzorgen van cursussen voor leden en geïnteresseerden.

Verslag uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

De uitgevoerde activiteiten in 2021 en 2022 en de financiële verantwoording van 2021 en 2022 zijn te vinden in onderstaande jaarverslagen.

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022