Jaarvergadering Heemkundekring jaar 2017

Dinsdag 16 januari 2018

De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden in de Harmoniezaal te Rijsbergen op dinsdag 16 januari 2018 en vangt aan om 19.30 uur. De agenda van deze jaarvergadering is als volgt.

 1. Opening en welkom door de voorzitter  
 2. Mededelingen en vaststellen agenda
 3. Verslagen 2017
  • Jaarverslag 2017 van de secretaris
  • Financieel verslag 2017 van de penningmeester
  • Verslag kascommissie door Henriëtte van Dorst-Herrijgers en Joop van Outheusden en vaststelling nieuwe kascommissie.
 4. Presentatie jaarkalender 2018
 5. Bestuursverkiezing
  • Aftredend volgens rooster zijn Marie Adriaensen en Toon van den Berg, deze zijn beide herkiesbaar
  • Verkiezing nieuwe bestuursleden. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld.
 6. Diverse mededelingen door de voorzitter
 7. Rondvraag

Deze jaarvergadering wordt tijdens en na afloop opgeluisterd met oude verhalen verteld door Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Al woont Wim sinds zijn achttiende niet meer in Zundert, hij heeft altijd een band gehouden met (Klein) Zundert, zijn ouderlijke huis en de streek. Sinds 2006 schrijft hij veel gelezen verhalen over o.a. Zundert op zijn website (www.wimvoermans.nl). Verhalen die soms gaan over personen en gebeurtenissen die te maken hebben met zijn jeugd in Klein Zundert.